Home // Events

05.03.2014
Συμμετοχή της Educartoon στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο «Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: Καινοτόμες Πρακτικές Προσωποποιημένης Μάθησης»

Συμμετοχή της Educartoon στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο «Ακαδημαϊκή Αριστεία και  Χάρισμα: Καινοτόμες Πρακτικές Προσωποποιημένης Μάθησης», με εισηγήτρια την εκπαιδευτικό Σοφιάννα Παξιμαδάκη.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο «Ακαδημαϊκή Αριστεία και
Χάρισμα: Καινοτόμες Πρακτικές Προσωποποιημένης Μάθησης»
Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη».

Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και
επιστημονικούς φορείς διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα:
«Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: Καινοτόμες Πρακτικές Προσωποποιημένης
Μάθησης».
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 στην Αίθουσα Τύπου της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αντικείμενο
Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδειχθούν καινοτόμες καλές πρακτικές στην
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίες προωθούν την αριστεία
και αναδεικνύουν τα χαρίσματα του κάθε παιδιού, σε μια διαδικασία
προσωποποιημένης μάθησης (personalized learning).
Κεντρικό ζήτημα είναι το δίπτυχο της ακαδημαϊκής αριστείας και της
προσωποποιημένης μάθησης ως έννοιες αλληλοσυμπληρούμενες και
αλληλοεξαρτώμενες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ερωτήματα που
αναδεικνύονται μέσα από αυτή τη σχέση είναι γύρω από το πώς το σχολείο του
μέλλοντος μπορεί να συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αριστεία, να εφαρμόσει
καινοτόμες πρακτικές που αναγνωρίζουν και αναδεικνύουν παράλληλα τις
προσωπικές και ιδιαίτερες κλίσεις, ανάγκες και τα χαρίσματα των μαθητών. Το
Συνέδριο παρουσιάζει καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ενισχύει την ανταλλαγή απόψεων και καλών
πρακτικών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Θεματικοί άξονες
Το Συνέδριο εστιάζει στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:
α. Καινοτομίες στη διδακτική πράξη: μαθητοκεντρικές στρατηγικές, όπως είναι η
συνεργατική διερεύνηση, η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η αμοιβαία διδασκαλία,
η αντίστροφη τάξη (flipped classroom), κ.ά..
β. Ψηφιακά μέσα στην Εκπαίδευση: αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν
τα ψηφιακά μέσα σε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις (ομαδοσυνεργατική
μάθηση, διερευνητική ανακάλυψη, κ.τλ.), στην αξιολόγηση των μαθητών και του
μαθήματος, στη δημιουργία του προσωπικού βιβλίου μάθησης (προσωποποιημένη
μάθηση), στην υλοποίηση καινοτόμων μαθητικών εργασιών κ.α..
γ. Εμπλουτισμένο αναλυτικό πρόγραμμα αριστείας και χαρισματικότητας (extra
curricula) όπως είναι: οι όμιλοι, η μάθηση με βάση τους πολλαπλούς τύπους
νοημοσύνης (multiple intelligences) και τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών (gifted
and talented), η αυτοαξιολόγηση με βάση τον προσωπικό φάκελο του μαθητή
(portfolio assessment), κ.ά..
δ. Ξενόγλωσση και δίγλωσση εκπαίδευση στο σύγχρονο σχολείο: καινοτομίες στην
εκμάθηση της ξένης γλώσσας, αυτονομία στη μάθηση, ανάπτυξη γλωσσικών
δεξιοτήτων με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, διαθεματικές
προσεγγίσεις, διδακτικές και μεθοδολογικές αρχές, παραδείγματα δίγλωσσης
διδασκαλίας, κ.α..

Σε ποιους απευθύνεται
 Στελέχη εκπαίδευσης
 Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 Εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς
 Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 Φοιτητές και σπουδαστές
 Μαθητές και γονείς ευαισθητοποιημένους στα θέματα της αριστείας και των
διακρίσεων

Εργασίες – Δραστηριότητες του Συνεδρίου
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα αναπτυχθούν σε τέσσερα διαδοχικά συμπόσια που
αντιστοιχούν στους τέσσερις προαναφερθέντες θεματικούς άξονες και έχουν την
παρακάτω δομή:
α. Κεντρικές παρουσιάσεις – ερεθίσματα σχετικά με το αντίστοιχο θέμα.
β. Κεντρικός σχολιασμός από διακεκριμένους προσκεκλημένους σχολιαστές-
επιστήμονες.
γ. Παρουσιάσεις καλών πρακτικών από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
δ. Πάνελ μαθητών που θα υποβάλλουν ερωτήματα και θα εκθέτουν τις απόψεις
τους σε ζητήματα που τέθηκαν στις κεντρικές παρουσιάσεις από σχολιαστές και
ομιλητές. Ορισμοί Εργασίας
Εκπαιδευτική καινοτομία ονομάζουμε την αλλαγή νοοτροπίας, αντίληψης,
αποφάσεων, στρατηγικών, διαδικασιών, την οποία αποφασίζουμε και εφαρμόζουμε
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε χρόνια, διαπιστωμένα προβλήματα. Τέτοια
προβλήματα μπορεί να είναι η αδιαφορία και απάθεια μαθητών, η σχολική
διαρροή, η βία στα σχολεία, κτλ.
Καλή Πρακτική στο παρόν πλαίσιο ονομάζουμε κάθε διδακτικο-παιδαγωγική
πρακτική, η οποία:
α. Θεμελιώνεται θεωρητικά και έχει σαφή και συστημική συνέπεια (στοχοθεσία,
μεθοδολογία, εκπαιδευτικά μέσα και αξιολόγηση ευθυγραμμίζονται μεταξύ τους).
β. Είναι αποτελεσματική, δηλαδή οδηγεί σε προσδοκώμενα μαθησιακά
αποτελέσματα, τα οποία περιλαμβάνουν γνώσεις, στάσεις, συμπεριφορές.

Στο συνέδριο θα υποβληθούν
 Σύντομες παρουσιάσεις – παρεμβάσεις καινοτόμων πρακτικών σε θέματα
αριστείας και προσωποποιημένης μάθησης (Οι μετέχοντες εκπαιδευτικοί,
στελέχη, φορείς, κτλ αποστέλλουν μια 5-7λεπτη παρουσίαση με ένα από τα
γνωστά μέσα (π.χ. PowerPoint , prezi), ή κάποια παρεμφερή το οποίο μπορεί
να περιλαμβάνει και απτά δείγματα της καινοτομίας σε εικόνες ή βίντεο).

Σημαντικές ημερομηνίες
 Υποβολή περίληψης εργασίας: 18 Φεβρουαρίου 2014
 Έναρξη εγγραφών: 15 Φεβρουαρίου 2014 (Έντυπο Α)
 Ενημέρωση αποδοχής των εργασιών από την επιτροπή αξιολόγησης: 28
Φεβρουαρίου 2014
 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης πλήρους εργασίας: 3 Μαρτίου
 Ανακοίνωση του προγράμματος και των εργασιών του Συνεδρίου: 3 Μαρτίου
2014
 Διεξαγωγή Συνεδρίου: 15 Μαρτίου 2014

Όροι και προδιαγραφές συμμετοχής για την παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών
 Στο Συνέδριο μπορούν να λάβουν μέρος με παρουσίαση εκπρόσωποι
φορέων, στελέχη εκπαίδευσης, σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικοί όλων
των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 Οι εισηγητές των καινοτόμων πρακτικών πρέπει να πλαισιώνονται από
αντιπροσωπία των μαθητών τους, οι οποίοι θα έχουν και ενεργό συμμετοχή
στην παρουσίαση αυτή.
 Οι παρουσιάσεις των καινοτόμων πρακτικών θα πρέπει να διέπονται από τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 η διάρκειά τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 7΄.
 θα συνοδεύονται από πολυμεσικές εφαρμογές οι οποίες πρέπει να
σημειωθούν στη φόρμα συμμετοχής, για την αρτιότερη υποστήριξή τους.  Η περίληψη της εργασίας που αφορά σε παρουσίαση καινοτόμου πρακτικής
θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
(https://sites.google.com/site/synedrioaristeia2014) μαζί με την αίτηση
συμμετοχής για το συνέδριο έως 18 Φεβρουαρίου 2014 (Έντυπο Β).
 Η τελική εργασία θα υποβληθεί έως 3 Μαρτίου ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου (synedrio.aristeia.2014@ziridis.gr).
Η εργασία μπορεί να υποβληθεί σε μορφή παρουσίασης (π.χ. PowerPoint)ή
και Video για λειτουργικά συστήματα windows ή mac .
Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα της εργασίας δεν είναι λειτουργικό (π.χ.
video), τότε η εργασία θα επιστρέφεται με σχετικές οδηγίες και σε σύντομο
χρονικό διάστημα θα πρέπει να επαναϋποβληθεί με την προαναφερόμενη
διαδικασία.
 Οι παρουσιάσεις των καινοτόμων πρακτικών θα πρέπει να διέπονται από τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 η διάρκειά τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 7΄.
 θα συνοδεύονται από πολυμεσικές εφαρμογές οι οποίες πρέπει να
σημειωθούν στη φόρμα συμμετοχής, για την αρτιότερη υποστήριξή τους.
 Οι σχολικές μονάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μαθητών τους στα
μαθητικά πάνελ των συμποσίων, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα
(Έντυπο Γ). Οι μαθητές αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ενημερωθεί
και προετοιμαστεί από τους υπευθύνους καθηγητές τους σχετικά με τη
θεματολογία του Συμποσίου και να διαθέτουν δεξιότητες επικοινωνίας και
παρουσίασης για την αλληλεπίδραση και ανταλλαγή απόψεων με τους
σχολιαστές και ειδικούς επιστήμονες που θα αναπτυχθεί.